Yleiset käyttöehdot

ARTIKLA 1 – MÄÄRITELMÄT

Näissä käyttöehdoissa seuraavilla käsitteillä on seuraavat merkitykset:

Tarjous: Xpendyn kuluttajalle tarjoama irtisanomispalvelu.

Hyväksyminen: Sopimuksen hyväksyminen Xpendyssä eli kuluttaja hyväksyy sen automaattisesti suorittamalla lopullisen hakemuksen eli suorittamalla maksun;

Hakemus: Kuluttaja tekee hakemuksen, kun se aloittaa irtisanomisen Xpendyllä.

Toissijainen sopimus: Sopimuksen, jonka mukaan kuluttaja hankkii etäsopimukseen ja näihin tuotteisiin, digitaaliseen sisältöön ja/tai palveluihin liittyvät tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut, toimittaa peruutuspalvelun tarjoaja tai kolmas osapuoli tämän kolmannen osapuolen ja peruutuspalvelun tarjoajan välisen sopimuksen perusteella.

Lisäaika: Määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: Luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitarkoituksiinsa liittyvissä tarkoituksissa;

Päivä: kalenteripäivä;

Digitaalinen sisältö: Digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu data;

Sopimus määräämättömäksi ajaksi: sopimus, jossa määrätään tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllisestä toimittamisesta tietyksi ajaksi;

Kestävä tietoväline: Mikä tahansa laite – mukaan lukien sähköposti – jonka avulla kuluttaja tai peruutuspalvelun tarjoaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa tulevan kuulemisen tai käytön tietojen käyttötarkoitukseen sopivaksi ajaksi ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen säilömättömän jäljentämisen;

Käyttäjäsopimus: Kun kuluttaja hyväksyy hakemuksen ja suorittaa maksun, vahvistetaan sähköinen käyttäjäsopimus. Kuluttaja käyttää sitten Xpendy-palvelua;

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Peruutuspalvelun tarjoaja: aka Xpendy;

Irtisanominen: Kuluttaja voi irtisanoa tilauksensa Xpendyssä. Kun tämä prosessi on valmis Xpendyn verkkosivustolla, on irtisanominen on lopullinen.

Organisaatio: yritys, jonka jäsen kuluttaja on ja jonka palvelun kuluttaja haluaa peruuttaa. Kutsutaan myös palveluntarjoajaksi;

Etäsopimus: peruutuspalvelun tarjoajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka tehdään tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevan järjestäytyneen järjestelmän puitteissa, jolloin sopimuksen päättymiseen asti käytetään yksinomaan tai osittain yhtä tai useampia etäviestintätekniikoita.

Etäviestintätekniikka: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja peruutuspalvelun tarjoajan on kokoonnuttava samaan huoneeseen samanaikaisesti.

Maksun suorittamatta jättäminen: jos maksua ei suoriteta, kuluttaja sitoutuu 40 euron perintäkuluihin.

ARTIKLA 2 – PERUUTUSPALVELUN TARJOAJAN HENKILÖLLISYYS

ROI is King Group B.V. | Xpendy

Postiosoite: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda, The Netherlands
Ei käyntiosoitetta;
Asiakaspalvelu: [email protected]
Mainokset & liikekumppanuudet: [email protected]

Kauppakamarin numero: 52334538
ALV numero: NL850399865B02

ARTIKLA 3 – SOVELTUMISALA

 • Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan internet-alustaan xpendy.com (jäljempänä ‘Xpendy’ tai ‘peruutuspalvelun tarjoaja’). Niissä kuvataan yksityiskohtaisesti Xpendyn tarjoamat käyttäjätoiminnot ja säännellään erityisesti kuluttajan ja Xpendyn välisen käyttäjäsopimuksen tekemistä. Poikkeavia liiketoiminta- ja käyttöehtoja ei hyväksytä, ellei Xpendy nimenomaisesti hyväksy niiden pätevyyttä kirjallisesti.
 • Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, Xpendy ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleisiä ehtoja voidaan tarkastella Xpendyssä ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian.
 • Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, palveluntarjoaja voi edellisen kappaleen vastaisesti ja ennen etäsopimuksen tekemistä antaa näiden yleisten käyttöehtojen tekstin kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävään tietovälineeseen. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiä ehtoja voidaan tarkastella sähköisesti ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta.

ARTIKLA 4 – TARJOUS

Xpendy auttaa kuluttajia peruuttamaan nykyiset sopimuksensa ja tilauksensa kolmannen osapuolen kanssa nopeasti ja helposti. Tähän sisältyvät esimerkiksi pitkäaikaiset sopimukset (niin sanotut jatkuvat velvoitteet) sanomalehtien ja aikakauslehtien, energiantoimittajien, vakuutusyhtiöiden ja avustusjärjestöjen kanssa. Xpendy auttaa kuluttajaa aiotussa irtisanomisprosessissa ensinnäkin paikantamalla asianomaisen yrityksen osoitteen ja tarjoamalla sen kuluttajan saataville. Tämän jälkeen kuluttaja voi tulostaa ja lähettää valmiin peruutuskirjeen itse tai käyttää postituspalveluamme näiden käyttöehtojen mukaisesti.
 • Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen sovelletaan ehtoja, tämä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 • Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen digitaalisesta sisällöstä ja/tai tarjotuista palveluista. Kuvaus tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjousta asianmukaisesti. Jos Xpendy käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Xpendyä eivät sido tarjouksen ilmeiset virheet tai virheet.
 • Jokaisen tarjouksen tulee sisältää riittävät tiedot siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

ARTIKLA 5 – SOPIMUS

 • Sopimus tehdään, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta seuraa, sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja sille asetetut ehdot.
 • Kuluttaja hyväksyy Xpendyn tarjouksen sähköisesti. Tämän jälkeen Xpendy vahvistaa vastaanottaneensa tarjouksen hyväksymisen vahvistussähköpostilla. Kuluttaja voi käyttää tätä vahvistusta todisteena, jos se on tarpeen – esimerkiksi peruuttamisen yhteydessä.
 • Sähköisen sopimuksen aikana saataville saatettavissa olevien tietojen suojaamiseksi on toteutettu asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sekä turvallinen verkkoympäristö. Sähköisen maksun aikana on toteutettu asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet.
 • Xpendy voi lain niin salliessa saada tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista etäsopimuksen asianmukaisen tekemisen kannalta merkityksellisistä seikoista ja tekijöistä. Jos Xpendyllä on tämän perusteella pätevä syy olla hyväksymättä sopimusta, sillä on oikeus kieltäytyä hyväksyä hakemusta tai siihen liittyviä erityisiä ehtoja.

ARTIKLA 6 – SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Xpendy tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden käyttää jo valmiiksi laadittuja peruutuskirjeitä, joihin kuluttaja voi yksinkertaisesti lisätä henkilötietonsa. Kuluttaja voi sitten tulostaa kirjeen ja lähettää sen kirjattuna kirjeenä halutulle yritykselle. Kuluttaja voi myös käyttää Xpendyn postituspalvelua vastaavalla sitovalla määräyksellä.
Verkkosivustolla saatavilla oleva digitaalinen tarjous ei ole oikeudellisesti sitova. Jos kuluttaja päättää viedä hakemuksen loppuun, tämä tulkitaan oikeudellisesti sitovan tarjouksen käyttäjäsopimuksen solmimiseksi. Xpendy hyväksyy tämän tarjouksen sitovasti lähettämällä vastaavan tilausvahvistuksen sähköpostitse kuluttajalle. Käyttäjäsopimus astuu tällöin voimaan.
Kuluttaja voi korjata syötetyt tiedot milloin tahansa ennen tilauksen toimitusta käyttämällä tilausprosessin aikana tarjottavia korjausvaihtoehtoja.

ARTIKLA 7 – VOIMASSAOLOAIKA JA PÄÄTTYMINEN

Käyttäjäsopimus päättyy, kun tilattu palvelu on toimitettu (peruutuskirjeen lähettäminen).
Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimussuhde välittömästi tärkeistä syistä. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä Xpendy palauttaa kaikki maksut mahdollisimman pian sopimuksen päättymisen jälkeen. Toimitusajan ylittäminen ei voi johtaa uusiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

ARTIKLA 8 – TIETOJEN YLLÄPITÄMINEN JA NIIDEN OIKEELLISUUS

Xpendy pyrkii tarjoamaan virheettömiä, tarkkoja ja ajan tasalla olevia tietoja alustallaan koko ajan. Jos verkkosivusto sisältää näistä ponnisteluista huolimatta ajoittain virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja, Xpendy sitoutuu korjaamaan virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot mahdollisimman pian. Jos kuluttaja saa tällaisia tietoja, Xpendy pyytää kuluttajaa ystävällisesti osoittamaan tämän, jotta Xpendy tehdä tarvittavat muutokset. Xpendyä ei kuitenkaan voida pitää millään tavalla vastuussa alustan tietojen epätarkkuuksista. Kuluttaja ei voi etenkään vedota siihen, että irtisanomiskirje olisi sisällöltään tai muodoltaan oikea ja/tai että irtisanomisaikaa olisi noudatettu.

ARTIKLA 9 – KULUTTAJAN PERUUTUSOIKEUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

 • Kuluttajan on lähetettävä mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluessa sähköpostitse osoitteeseen [email protected], voidaanko peruutus peruuttaa, mukaan lukien peruutuksen syy. Laki ei edellytä syytä peruutukselle. Jos peruutuskirjettä ei ole vielä lähetetty, on Xpendyn asia peruuttaa peruutus ja ilmoittaa siitä kuluttajalle.
 • os peruutus ei ole enää mahdollinen, koska se on jo lähetetty yritykselle, Xpendyn on neuvottava kuluttajaa ottamaan yhteyttä kyseiseen yritykseen, jonka palvelun kuluttaja alun perin halusi peruuttaa. Vastuu on silloin kuluttajalla. Peruuttamisen oikeellisuuteen ja oikea-aikaisyyksiin liittyvä riski ja todistustaakka on kuluttajalla. Kuluttaja on siis tietoinen siitä, että lähetykset tapahtuvat nopeasti ja että peruutuksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian.
 • Kun kuluttaja on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan, Xpendy on vastuussa kuluttajalle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta – tämä koskee vain kustannuksia, jotka Xpendy veloittaa peruutuksesta. Nämä kustannukset palautetaan kuluttajan maksutilille mahdollisimman pian peruutuksen jälkeen.
 • Xpendy ei ole enää vastuussa ilmoituksen peruuttamisesta, jos se on jo lähetetty asianomaiselle yritykselle. Lopullinen vastuu on kuluttajalla koko ajan.
 • Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lainvoimaisesti.

ARTIKLA 10 – PERUUTTAMISPALVELUN TARJOAJAN VELVOLLISUUDET

 • Jos Xpendy mahdollistaa sen, että kuluttaja voi ilmoittaa peruutuksen sähköisesti, se lähettää viipymättä vastaanottoilmoituksen.
 • Xpendy palauttaa kaikki kuluttajan tekemät maksut mahdollisimman pian sen päivän jälkeen, jolloin kuluttaja ilmoittaa sille peruuttamisesta.
 • Xpendy käyttää korvaukseen samaa maksutapaa kuin kuluttaja, ellei kuluttaja hyväksy toista menetelmää. Palautus on kuluttajalle maksuton.

ARTIKLA 11 – SOPIMUSVELVOTTEIDEN SUORITTAMINEN JA LISÄTAKUUT

 • Xpendy takaa, että palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen erittelyiden, luotettavuuden ja/tai hyödyllisyyden kohtuullisten vaatimusten sekä opimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten määräysten ja/tai hallituksen määräysten mukaisia.
 • Xpendyn antama lisätakuu ei koskaan rajoita laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi käyttää Xpendyä vastaan sopimuksen nojalla, jos Xpendy ei ole onnistunut suorittamaan osaansa sopimuksesta.
 • Lisätakuu tarkoittaa mitä tahansa Xpendyn sitoumusta, jossa se myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mihin kuluttajalla on lakisääteinen oikeus, jos se ei suorita osaa sopimuksesta.

ARTIKLA 12 – TOIMITUS JA TOTEUTUS

 • Peruutuspalveluntarjoaja on erittäin varovainen vastaanottaessaan pyyntöä ja tarjotessaan palveluita.
 • Kuluttajan pyytämät palvelut on linkitetty osoitteeseen, jonka kuluttaja on ilmoittanut kohdeverkkopalvelun tarjoajalle.
 • Xpendy toimittaa hyväksytyt pyynnöt mahdollisimman pian, ellei ole sovittu toisin. Jos toimitus viivästyy, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön lähettämisestä.
 • Edellisen kohdan mukaisesti purkamisen jälkeen peruutuspalvelun tarjoaja palauttaa kuluttajan maksaman summan viipymättä.
 • Peruutuskirjeet lähetetään kirjattuna postitse PostNL:n kautta ja kuluttaja saa Track & Trace -koodin. Toimituksen kadotessa kuluttaja voi ottaa suoraan yhteyttä Xpendyyn ratkaisun löytämiseksi. Jos ratkaisu on uuden hakemukse tekeminen, Xpendy hoitaa tämän.

ARTIKLA 13 – PERUUTUS

Kuluttaja voi peruuttaa pyynnön milloin tahansa sovittujen peruutussääntöjen mukaisesti. Jos Irtisanominen on jo lähetetty Palveluntarjoajalle, kuluttaja voi ottaa yhteyttä kyseiseen palveluntarjoajaan irtisanomisen peruuttamista varten.

ARTIKLA 14 – MAKSU

 • Xpendy ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin verkkotapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi. Xpendy takaa tämän suojan käyttämällä erikoistuneita palveluntarjoajia, kuten valtuutettuja luottokorttiyhtiöitä ja maksupalveluntarjoajia.
 • Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan saatavat on maksettava välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen.
 • Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Xpendylle toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 • Jos kuluttaja ei maksa, Xpendyllä on oikeus keskeyttää palvelut kokonaan, kunnes kuluttaja on maksanut kaikki maksamatta olevat maksut tai antanut vastaavan vakuuden. Xpendyllä on myös oikeus kieltäytyä palvelujen suorittamisesta, jos sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että Xpendyn maksuvaatimus voi vaarantua kuluttajan maksukyvyttömyyden takia.

ARTIKLA 15 – PERUUTUSPALVELUN TARJOAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS

 • Vahingonkorvausvaatimukset Xpendyä vastaan eivät ole poissuljettuja, lukuun ottamatta vaatimuksia kuolemasta, henkilövahingosta tai terveydentilasta tai aineettomien sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä (perusvelvoitteet) sekä vastuuta muista vahingoista, jotka johtuvat Xpendyn tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tai Xpendyn laillisesta edustajasta tai asiamiehen laiminlyönnistä. Olennaiset sopimusvelvoitteet ovat velvoitteita, joiden täyttäminen on tarpeen sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.
 • Xpendyn vastuu rajoittuu kuluttajan ja Xpendyn välisen sopimuksen määrään
 • Edellä olevien kohtien rajoitukset koskevat myös Xpendyn laillisia edustajia ja asiainedustajia, jos heitä vastaan on esitetty vaatimuksia.
 • Kuluttaja vapauttaa Xpendyn vahingonkorvausvaatimuksista, joita kolmannet osapuolet voivat nostaa Xpendyä vastaan kuluttajan itsensä oikeuden rikkomisen tai noudattamatta jättämisen vuoksi, ellei se ole vastuussa tästä rikkomuksesta tai noudattamatta jättämisestä. Tämä koskee erityisesti väitteitä, jotka perustuvat tai liittyvät sisältöön, jota kuluttaja tallentaa, julkaisee ja/tai välittää Xpendy-palveluiden yhteydessä.
 • Jos Xpendy sisällyttää verkkosivustolleen linkin kolmansien osapuolten verkkosivustoille, Xpendyä ei voida pitää vastuullisena näiden verkkosivustojen sisällöstä tai olemassaolosta.

ARTIKLA 16 – VALITUKSET

 • Xpendyllä on voimassa riittävästi ilmoitettu valitusmenettely ja se käsittelee valitukset tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 • Sopimuksen noudattamista koskevat valitukset on toimitettava Xpendylle 14 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut viat, täydellisesti ja selkeästi kuvattuina. Tämä voidaan tehdä sähköpostiosoitteeseen [email protected].
 • Xpendylle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, Xpendy vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella siitä, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
 • Jos kantelua ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella kohtuullisessa ajassa tai kolmen kuukauden kuluessa valituksen jätistä, syntyy riita, joka on avoin riitojenratkaisumenettelylle.

ARTIKLA 17 – LISÄ- JA VAPAUTUSLAUSEKKEET

Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisäsäännökset eivät välttämättä ole kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävään tietovälineeseen.

ARTIKLA 18 – XPENDY.COM SAAVUTETTAVUUS

Xpendy tekee kaikkensa teknisten ominaisuuksiensa avulla varmistaakseen verkkosivuston jatkuvan käytettävyyden. Huolto-, turvallisuus- tai kapasiteettiongelmat, jotka eivät ole Xpendyn vastuulla, voivat kuitenkin aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä tai väliaikaisia katkoja. Tältä osin kuluttaja myöntää, että verkkosivuston jatkuvaa saatavuutta ei voida teknisesti taata.

ARTIKLA 19 – YLEISTEN EHTOJEN MUUTOKSET

Xpendy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja niihin sisältyviä määräyksiä milloin tahansa.

Xpendy vastaa siitä, että ilmoitus lähetetään oikein, mutta ei ole vastuussa ilmoituksen jatkokäsittelystä.

Kuluttajan ja Xpendyn väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Käyttäjien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin sen maan lainsäädännön pakollisten säännösten tarjoamaa suojaa, jossa käyttäjän asuinpaikka on, ei poisteta (suosimisen periaate).

Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset mitätöidään tai niistä tulee pätemättömiä kokonaisuudessaan tai osittain, tämä ei vaikuta muun sopimuksen pätevyyteen.