Algemene voorwaarden Xpendy

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: De opzeggingsdienst die Xpendy aan de Consument aanbiedt.

Aanvaarding: De acceptatie van de Overeenkomst van Xpendy, dat wil zeggen, de Consument geeft automatisch door het uitvoeren van een definitieve Aanvraag – de Consument heeft dus de betaling afgerond – akkoord;

Aanvraag: De Consument doet een Aanvraag wanneer zij een Opzegging bij Xpendy in gang zet.

Aanvullende overeenkomst: Een Overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Aanbieder van de opzegdienst worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Aanbieder van de opzegdienst;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag: Kalenderdag;

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: Een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of de Aanbieder van de opzegdienst in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Gebruiksovereenkomst: Door het accepteren van de Aanvraag door de Consument en de afronding van de betaling, wordt er een elektronische Gebruiksovereenkomst opgesteld. De Consument maakt dan namelijk gebruik van de dienst van Xpendy;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Aanbieder van de opzegdienst: Ook wel Xpendy;

Opzegging: De Consument kan bij Xpendy haar abonnementen opzeggen. Zodra dit proces op de website van Xpendy is afgerond, is er sprake van een Opzegging. Deze Opzegging is dan definitief.

Organisatie: De organisatie waar de Consument lid van is en waar de Consument graag wilt opzeggen. Ook wel Aanbieder;

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tussen de Aanbieder van de;

Opzegdienst en de: Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en de Aanbieder van de opzegdienst gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Bij het niet voldoen van betaling: Bij het niet voldoen van een betaling gaat de consument akkoord met €40,- incassokosten.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE AANBIEDER VAN DE OPZEGDIENST

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Postadres: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Geen bezoekadres;
Voor klantendienst: [email protected]
Voor adverteren & partnerships: [email protected]

KvK-nummer: 52334538
BTW-nummer: NL850399865B02

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Xpendy helpt de Consument haar lopende contracten en abonnementen tegenover een derde partij snel en eenvoudig op te zeggen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om langlopende contractuele overeenkomsten (zogenaamde doorlopende verplichtingen) met kranten en tijdschriften, energieleveranciers, verzekeringsmaatschappijen en hulporganisaties. Xpendy helpt de Consument met het beoogde opzegproces door in de eerste plaats het relevante adres van het betreffende bedrijf op te zoeken en aan de Consument ter beschikking te stellen. Vervolgens kan de Consument zelf de door ons voorbereide opzegbrief afdrukken en verzenden of een beroep doen op onze verzendservice, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Xpendy biedt de Consument gratis de mogelijkheid om reeds opgestelde voorbeeld opzegbrieven te gebruiken, waaraan de Consument eenvoudigweg haar persoonlijke gegevens kan toevoegen. Vervolgens kan de Consument de brief afdrukken en aangetekend naar het gewenste bedrijf verzenden. De Consument kan ook gebruikmaken van de verzendservice van Xpendy door middel van een overeenkomstige bindende bestelling.

Het digitale Aanbod dat op de website beschikbaar is niet juridisch bindend. Indien de Consument besluit een betaalde Aanvraag af te ronden, doet zij wel een juridisch bindend aanbod om een Gebruiksovereenkomst te sluiten. Xpendy aanvaardt dit Aanbod op bindende wijze door de overeenkomstige orderbevestiging per e-mail naar de Consument te verzenden. Daarmee komt de Gebruiksovereenkomst tot stand.

De Consument kan haar ingevoerde gegevens te allen tijde vóór het verzenden van de bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiemogelijkheden tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 7 – GELDIGHEIDSDUUR EN BEËINDIGING

De Gebruiksovereenkomst eindigt met de levering van de bestelde dienst (verzending van de opzegbrief).

Beide partijen hebben het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang stop te zetten wegens zwaarwegende redenen. Bij een dergelijke stopzetting zal Xpendy alle betaalde bedragen zo snel mogelijk na stopzetting van de Overeenkomst terugbetalen. Een overschrijding van de verzendtermijn kan niet leiden tot verdere schadeclaims.

ARTIKEL 8 – STREVEN NAAR MEEST RECENTE EN ACTUELE INFORMATIE

Xpendy streeft ernaar om op het platform altijd nauwkeurige, exacte en actuele informatie te verstrekken. Mocht de website ondanks deze inspanningen toch incidenteel onjuiste, onvolledige of verouderde informatie bevatten, dan verplicht Xpendy zich ertoe om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de Consument deze informatie ontdekt, dan verzoekt Xpendy de Consument vriendelijk om dit aan te geven zodat Xpendy deze wijziging kan toepassen. Xpendy kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de informatie op het platform. In het bijzonder kan de Consument geen aanspraak maken op de inhoudelijke juistheid of de vormelijke doeltreffendheid van de opzegbrief en/of de inachtneming van de opzegtermijn.

ARTIKEL 9 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

ARTIKEL 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE AANBIEDER VAN DE OPZEGDIENST BIJ HERROEPING

ARTIKEL 11 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 13 – ANNULERING

De Consument kan een Aanvraag te allen tijde annuleren, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Mocht de Opzegging al verzonden zijn naar de Aanbieder, dan kan de Consument contact opnemen met de betreffende Aanbieder om de Opzegging alsnog te annuleren.

ARTIKEL 14 – BETALING

Als de Consument niet betaalt, heeft Xpendy het recht de dienstverlening volledig op te schorten tot de Consument alle openstaande bedragen heeft betaald of een overeenkomstige zekerheid heeft gesteld. Xpendy heeft ook het recht de uitvoering van de dienstverlening te weigeren indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de betalingsvordering van Xpendy in gevaar komt door het onvermogen van de Consument om te betalen.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER VAN DE OPZEGDIENST

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 – BEREIKBAARHEID VAN XPENDY.COM

Xpendy stelt binnen de technische mogelijkheden alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website constant beschikbaarheid is. Aspecten in verband met onderhoud, veiligheid of capaciteit die niet onder de verantwoordelijkheid van Xpendy vallen, kunnen evenwel leiden tot kortstondige storingen of tijdelijke onderbrekingen. De Consument erkent in dat opzicht dat een continue beschikbaarheid van de website technisch niet kan worden gegarandeerd.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Xpendy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen te allen tijde te wijzigen.

Xpendy zorgt ervoor dat de Opzegging juist verzonden wordt maar is verder niet aansprakelijk voor verdere afhandeling van de Opzegging.

Op de rechtsverhouding tussen de Consument en Xpendy is het Nederlands recht van toepassing. Bij gebruikers geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken (gunstigheidsprincipe).

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtsgeldigheid verliezen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Overeenkomst.

ARTIKEL 20 – OVERIG

1. Herroeping

Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, dient de Consument een e-mail te zenden naar [email protected] met de vraag of de Opzegging geannuleerd kan worden inclusief reden van Herroeping. De reden van Herroeping is echter niet wettelijk verplicht. Xpendy is verantwoordelijk om vervolgens de Opzegging te annuleren, het geld aan de Consument terug te betalen en hem/haar hiervan op de hoogte te stellen.

Via deze link kan de Consument een modelformulier voor ontbinding/herroeping vinden.

2. Overige informatie

3. ODR-link

De website van het ODR-platform (Online Dispute Resolution) is te vinden via deze link.