Generelle vilkår og betingelser

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende vilkår ha følgende betydninger:

Tilbud: Oppsigelsestjenesten som tilbys av Xpendy til forbrukeren.

Aksept: Aksept av avtalen av Xpendy, det vil si at forbrukeren automatisk godtar ved å utføre en endelig søknad – det vil si at forbrukeren har fullført betalingen;

Søknad: Forbrukeren lager en applikasjon når den starter en oppsigelse med Xpendy.

Tilleggsavtale: En avtale der forbrukeren kjøper produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en avstandskontrakt, og disse produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av leverandøren av kanselleringstjenesten eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom tredjeparten og leverandøren av kanselleringstjenesten;

Respittperiode: Perioden da forbrukeren kan benytte seg av angreretten;

Forbruker: Den fysiske personen som ikke handler for formål relatert til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;

Dag: Kalenderdag;

Digitalt innhold: Data produsert og levert i digital form;

Kontrakt på ubestemt tid: en kontrakt som sørger for regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en bestemt tidsperiode;

Holdbar databærer: Enhver enhet – inkludert e-post – som gjør det mulig for forbrukeren eller kanselleringstjenesteleverandøren å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som gjør det mulig for fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som passer til formålet som informasjonen er ment for, og som muliggjør uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;

Brukeravtale: Ved aksept av forbrukerens søknad og fullføring av betalingen, opprettes en elektronisk brukeravtale. Forbrukeren bruker da faktisk tjenesten til Xpendy;

Angrerett: muligheten for forbrukeren til å frafalle avstandskontrakten innen avkjølingsperioden;

Leverandør av avbestillingstjenesten: aka Xpendy;

Oppsigelse: Forbrukeren kan si opp abonnementene sine hos Xpendy. Når denne prosessen er fullført på Xpendys nettsted, er det en oppsigelse. Avbestillingen er endelig.

Organisasjon: Organisasjonen som forbrukeren er medlem av, og som forbrukeren ønsker å kansellere til. Kalles også leverandør;

Avstandsavtale: en avtale inngått mellom leverandøren av;

Oppsigelsestjenesten og: Forbrukeren avsluttes innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det frem til inngåelse av avtalen utelukkende eller delvis bruk er gjort av en eller flere teknikker for avstandskommunikasjon;

Teknikk for avstandskommunikasjon: betyr at kan brukes til inngåelse av en avtale, uten at forbrukeren og leverandøren av avbestillingstjenesten må komme sammen i samme rom samtidig.

ARTIKKEL 2 – IDENTITETEN TIL LEVERANDØREN AV AVBESTILLINGSTJENESTEN

ROI er King Group B.V. | Xpendy
Postadresse: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Ingen besøksadresse;
For kundeservice: [email protected]
For reklame og partnerskap: [email protected]

Handelskammernummer: 52334538
Mva-nummer: NL850399865B02

ARTIKKEL 3 – ANVENDELIGHET

  • Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for bruk av internettplattformen xpendy.com (heretter kalt ‘Xpendy’ eller ‘Leverandøren av kanselleringstjenesten’). De beskriver i detalj brukerfunksjonene som tilbys av Xpendy og regulerer spesielt konklusjonen av brukeravtalen mellom forbrukeren og Xpendy. Avvikende forretnings- og bruksvilkår aksepteres ikke med mindre Xpendy uttrykkelig godtar deres gyldighet skriftlig.
  • Før avstandsavtalen inngås, skal teksten i disse generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil Xpendy, før distansekontrakten inngås, hvordan de generelle vilkårene kan sees på Xpendy, og at de på forespørsel fra forbrukeren vil bli sendt gratis så snart som mulig.
  • Hvis avstandskontrakten inngås elektronisk, kan teksten i disse generelle vilkårene, i motsetning til forrige avsnitt, og før avstandskontrakten inngås, gjøres teksten i disse generelle vilkårene og betingelsene tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den enkelt kan lagres av forbrukeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avstandskontrakten inngås, fremgå av hvor de generelle vilkårene kan ses elektronisk, og at de på forbrukerens anmodning vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis.

ARTIKKEL 4 – TILBUDET

Xpendy hjelper forbrukere med å si opp sine nåværende kontrakter og abonnementer med en tredjepart raskt og enkelt. Dette inkluderer for eksempel langsiktige kontraktsavtaler (såkalte løpende forpliktelser) med aviser og magasiner, energileverandører, forsikringsselskaper og hjelpeorganisasjoner. Xpendy hjelper forbrukeren med den tiltenkte oppsigelsesprosessen ved først og fremst å finne den aktuelle adressen til det aktuelle selskapet og gjøre den tilgjengelig for forbrukeren. Deretter kan forbrukeren skrive ut og sende det forberedte avbestillingsbrevet selv eller bruke vår posttjeneste i samsvar med disse bruksvilkårene.
  • Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkårene, vil dette eksplisitt fremgå av tilbudet.
  • Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for å tillate en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukeren. Hvis Xpendy bruker bilder, er dette en sann representasjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Xpendy er ikke bundet av åpenbare feil eller feil i tilbudet.
  • Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til å akseptere tilbudet.

ARTIKKEL 5 – AVTALEN

  • Avtalen vil bli inngått, i henhold til bestemmelsene i punkt 4, for øyeblikket aksepterer forbrukeren tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt for det.
  • Forbrukeren godtar Xpendys tilbud elektronisk. Xpendy bekrefter deretter mottak av tilbudet ved hjelp av en bekreftelses-e-post. Forbrukeren kan bruke denne bekreftelsen som bevis, hvis dette skulle være nødvendig – for eksempel i tilfelle tilbaketrekking.
  • For å sikre dataene som er gjort tilgjengelige under den elektroniske avtalen, er det iverksatt passende tekniske og organisatoriske tiltak; I tillegg er det et sikkert webmiljø. Under elektronisk betaling er det iverksatt passende sikkerhetstiltak.
  • Xpendy kan – innenfor lovens grenser – innhente informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er relevante for riktig inngåelse av avstandskontrakten. Hvis Xpendy, basert på denne undersøkelsen, har god grunn til ikke å inngå avtalen, har den rett til å nekte en bestilling eller søknad eller å legge spesielle vilkår til ytelsen.

ARTIKKEL 6 – INNGÅELSE AV AVTALEN

Xpendy tilbyr forbrukeren muligheten til å bruke allerede utkast til eksempelavbestillingsbrev, som forbrukeren ganske enkelt kan legge til sine personlige data. Forbrukeren kan deretter skrive ut brevet og sende det med registrert post til ønsket selskap. Forbrukeren kan også benytte seg av Xpendys posttjeneste ved hjelp av en tilsvarende bindende ordre. Det digitale tilbudet som er tilgjengelig på nettstedet er ikke juridisk bindende. Hvis forbrukeren bestemmer seg for å fullføre en betalt søknad, gir den et juridisk bindende tilbud om å inngå en brukeravtale. Xpendy godtar dette tilbudet på en bindende måte ved å sende den tilsvarende ordrebekreftelsen via e-post til forbrukeren. Dette fører til at brukeravtalen trer i kraft. Forbrukeren kan korrigere dataene som er angitt når som helst før ordren sendes, ved hjelp av korrigeringsalternativene under bestillingsprosessen.

ARTIKKEL 7 – GYLDIGHETSPERIODE OG OPPSIGELSE

Brukeravtalen avsluttes med levering av den bestilte tjenesten (utsendelse av avbestillingsbrevet).

Begge parter har rett til å si opp kontraktsforholdet med umiddelbar virkning av viktige grunner. I tilfelle en slik oppsigelse vil Xpendy refundere alle beløp som er betalt så snart som mulig etter oppsigelse av avtalen. Overskridelse av leveringsperioden kan ikke føre til ytterligere erstatningskrav.

ARTIKKEL 8 – STREBER ETTER DEN NYESTE OG NYESTE INFORMASJONEN

Xpendy streber etter å gi nøyaktig, presis og oppdatert informasjon på plattformen til enhver tid. Hvis nettstedet, til tross for denne innsatsen, av og til inneholder feil, ufullstendig eller utdatert informasjon, forplikter Xpendy seg til å korrigere feil, ufullstendig eller utdatert informasjon så snart som mulig. Hvis forbrukeren oppdager slik informasjon, ber Xpendy forbrukeren om å angi dette slik at Xpendy kan bruke denne endringen. Xpendy kan imidlertid ikke holdes ansvarlig på noen måte for unøyaktigheter i informasjonen på plattformen. Forbrukeren kan spesielt ikke kreve at oppsigelsesbrevet er korrekt i innhold eller form og/eller at oppsigelsestiden er observert.

ARTIKKEL 9 – UTØVELSE AV ANGRERETTEN TIL FORBRUKEREN OG KOSTNADER DERAV

  • Så snart som mulig, men senest innen fjorten dager, må forbrukeren sende en e-post til [email protected] og spørre om kanselleringen kan kanselleres, inkludert årsaken til kanselleringen. Årsaken til kansellering er ikke lovpålagt. Det er da opp til Xpendy, hvis avbestillingsbrevet ennå ikke er sendt, å kansellere kanselleringen og varsle forbrukeren deretter.
  • Hvis kanselleringen ikke lenger er mulig fordi den allerede er sendt til organisasjonen per post, må Xpendy råde forbrukeren til å kontakte organisasjonen der forbrukeren i utgangspunktet ønsket å kansellere. Ansvaret ligger da hos forbrukeren.
  • Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren. Forbrukeren er derfor klar over at postsendingen vil skje raskt og at kanselleringen må kommuniseres så snart som mulig.
  • Etter at forbrukeren har utøvd sin kanselleringsrett, er Xpendy ansvarlig for å refundere kostnadene som forbrukeren pådrar seg – dette gjelder bare kostnadene som er belastet av Xpendy for kanselleringen. Disse kostnadene vil bli refundert til forbrukerens betalingskonto så snart som mulig etter kanselleringen.
  • Xpendy er ikke lenger ansvarlig for kansellering av innkallingen hvis den allerede er sendt til den aktuelle organisasjonen. Det endelige ansvaret ligger hos forbrukeren til enhver tid.
  • Hvis forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil alle tilleggskontrakter bli oppløst ved lov.

ARTIKKEL 10 – AVBESTILLINGSLEVERANDØRENS FORPLIKTELSER

  • Hvis Xpendy gjør det mulig for forbrukeren å varsle uttaket elektronisk, vil det sende en bekreftelse på mottak av dette varselet uten forsinkelse.
  • Xpendy vil refundere alle betalinger gjort av forbrukeren, så snart som mulig etter den dagen forbrukeren varsler den om uttaket.
  • Xpendy bruker for refusjon samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Refusjonen er gratis for forbrukeren.

ARTIKKEL 11 – YTELSESKONTRAKT OG TILLEGGSGARANTI

  • Xpendy garanterer at tjenestene overholder avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller nytte og de lovbestemte bestemmelsene og/eller myndighetsforskriftene som eksisterer på datoen for inngåelse av avtalen.
  • En ekstra garanti gitt av Xpendy begrenser aldri de juridiske rettighetene og påstandene som forbrukeren kan utøve mot Xpendy i henhold til avtalen hvis Xpendy ikke har utført sin del av avtalen.
  • Ytterligere garanti betyr enhver forpliktelse fra Xpendy der den gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det forbrukeren er juridisk forpliktet til å gjøre i tilfelle unnlatelse av å utføre sin del av avtalen.

ARTIKKEL 12 – LEVERING OG UTFØRELSE

  • Leverandøren av avbestillingstjenester vil være mest forsiktig med å motta forespørselen og levere tjenestene.
  • Tjenestene forbrukeren ber om, er knyttet til adressen som forbrukeren har gjort kjent for leverandøren av oppsigelsestjenesten.
  • Xpendy vil levere de aksepterte forespørslene så snart som mulig, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Hvis leveringen er forsinket, vil forbrukeren bli varslet så snart som mulig, men innen to uker etter at forespørselen er sendt inn.
  • Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil leverandøren av avbestillingstjenesten refundere beløpet betalt av forbrukeren uten forsinkelse.
  • Avbestillingsbrevene sendes via registrert post via SkyNet, og forbrukeren vil motta en Track &Trace-kode. Ved tap kan forbrukeren kontakte Xpendy direkte for å finne en løsning. Hvis løsningen er at en fornyet applikasjon kan gjøres, vil Xpendy ta seg av dette.

ARTIKKEL 13 – AVBESTILLING

Forbrukeren kan kansellere en forespørsel når som helst, underlagt de avtalte kanselleringsreglene. Hvis oppsigelsen allerede er sendt til leverandøren, kan forbrukeren kontakte den aktuelle leverandøren for å avbryte oppsigelsen.

ARTIKKEL 14 – BETALING

  • Xpendy tar alle nødvendige tiltak for å sikre sikkerheten til dine online transaksjoner. Xpendy garanterer denne beskyttelsen ved å bruke spesialiserte tjenesteleverandører, for eksempel autoriserte kredittkortselskaper og betalingstjenesteleverandører.
  • Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller tilleggsvilkårene, må beløpene forbrukeren skylder betales umiddelbart etter inngåelse av avtalen.
  • Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjon gitt eller oppgitt til Xpendy/ul.
Hvis forbrukeren unnlater å betale, har Xpendy rett til å suspendere tjenestene fullt ut til forbrukeren har betalt alle utestående beløp eller har gitt tilsvarende sikkerhet. Xpendy har også rett til å nekte å utføre tjenestene hvis det etter inngåelsen av avtalen blir tydelig at Xpendys betalingskrav er i fare av forbrukerens manglende evne til å betale.

ARTIKKEL 15 – ANSVARET TIL LEVERANDØREN AV AVBESTILLINGSTJENESTEN

  • Erstatningskrav mot Xpendy er utelukket, med unntak av krav om død, personskade eller helseskade, eller for manglende overholdelse av vesentlige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser), samt ansvar for andre skader som skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på plikten av Xpendy, eller av en juridisk representant eller stedfortredende agent for Xpendy. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser hvis oppfyllelse er nødvendig for å oppnå formålet med avtalen.
  • Xpendys ansvar er begrenset til mengden av kontrakten som er inngått mellom forbrukeren og Xpendy.
  • Begrensningene i de ovennevnte avsnittene gjelder også til fordel for de juridiske representanter og stedfortredende agenter i Xpendy, hvis det fremsettes krav mot dem.
  • Forbrukeren frigir Xpendy fra erstatningskrav som tredjeparter kan medføre mot Xpendy på grunn av brudd på en rettighet eller manglende overholdelse av en forpliktelse fra forbrukeren selv, med mindre det ikke er ansvarlig for dette bruddet eller manglende overholdelse. Dette inkluderer spesielt krav basert på eller i forbindelse med innhold som forbrukeren lagrer, publiserer og/eller overfører i sammenheng med Xpendy-tjenestene.
  • Hvis Xpendy på nettstedet inneholder en lenke til tredjeparts nettsteder, kan ikke Xpendy holdes ansvarlig for innholdet eller eksistensen av disse nettstedene.

ARTIKKEL 16 – KLAGEPROSEDYRE

 1. Xpendy har en tilstrekkelig varslet klageprosedyre og håndterer klager i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på utførelsen av avtalen må sendes til Xpendy innen 14 dager etter at forbrukeren har oppdaget feilene, fullstendig og tydelig beskrevet. Dette kan gjøres via e-postadressen [email protected].

 3. Klager sendt til Xpendy vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil Xpendy svare innen 14 dager med varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale innen rimelig tid eller innen 3 måneder etter at klagen ble sendt inn, oppstår det en tvist som er åpen for tvisteløsningsprosedyren.

ARTIKKEL 17 – YTTERLIGERE ELLER FRAVIKENDE BESTEMMELSER

Ytterligere bestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene, kan ikke være til forbrukerens skade og må registreres skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

ARTIKKEL 18 – REKKEVIDDE FOR XPENDY.COM

Xpendy gjør sitt ytterste innen sine tekniske evner for å sikre konstant tilgjengelighet av nettstedet. Vedlikehold, sikkerhet eller kapasitetsproblemer som ikke er Xpendys ansvar, kan imidlertid føre til kortsiktige forstyrrelser eller midlertidige stopp. I denne forbindelse erkjenner forbrukeren at kontinuerlig tilgjengelighet av nettstedet ikke kan garanteres teknisk.

ARTIKKEL 19 – ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅRENE

Xpendy forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og bestemmelsene i disse når som helst.
Xpendy er ansvarlig for at innkallingen sendes riktig, men er ikke ansvarlig for videre behandling av innkallingen.
Det juridiske forholdet mellom forbrukeren og Xpendy er underlagt nederlandsk lov. Når det gjelder brukere, gjelder dette lovvalget bare i den grad beskyttelsen som tilbys av obligatoriske bestemmelser i loven i landet der brukeren har sin vanlige bosted, ikke dermed trekkes tilbake (gunstighetsprinsipp).
Skulle individuelle bestemmelser i denne avtalen være eller bli ugyldige helt eller delvis, skal dette ikke påvirke gyldigheten av resten av avtalen.