Allmänna villkor

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

I dessa villkor ska följande termer ha följande betydelser:

Vid utebliven betalning: Vid utebliven betalning accepterar konsumenten 40 € inkassokostnader.

Erbjudande: Uppsägningstjänsten som Xpendy erbjuder till konsumenten.

Godkännande: Xpendys godkännande av avtalet, det vill säga att konsumenten automatiskt godkänner genom att utföra en slutlig ansökan – det vill säga att konsumenten har slutfört betalningen;

Ansökan: Konsumenten gör en ansökan när den initierar en uppsägning med Xpendy.

Tilläggsavtal: Ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av leverantören av avbokningstjänsten eller av en tredje part på grundval av av ett avtal mellan den tredje parten och leverantören av avbokningstjänsten;

Nådstid: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: Den fysiska personen som inte agerar för ändamål relaterade till sin handel, verksamhet, hantverk eller yrke;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: Data producerad och levererad i digital form;

Kontrakt på obestämd tid: ett kontrakt som tillhandahåller regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;

Hållbar databärare: Varje enhet – inklusive e -post – som gör det möjligt för konsumenten eller avbokningstjänstleverantören att lagra information till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida samråd eller användning under en tidsperiod som är lämplig för det ändamål för vilket information är avsedd och som möjliggör oförändrad återgivning av lagrad information;

Användaravtal: Genom att konsumenten godkänner ansökan och betalningen genomförs upprättas ett elektroniskt användaravtal. Konsumenten använder då faktiskt Xpendys tjänst;

Ångerrätt: alternativet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom avkalkningsperioden;

Leverantör av avbokningstjänsten: aka Xpendy;

Uppsägning: Konsumenten kan säga upp sina prenumerationer på Xpendy. När denna process är klar på Xpendys webbplats finns det en uppsägning. Avbokningen är slutgiltig.

Organisation: Den organisation som konsumenten är medlem i och som konsumenten vill avbryta. Kallas även Provider;

Avståndsavtal: ett avtal som ingåtts mellan leverantören av;

Uppsägningstjänst och: Konsumenten ingås inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation exklusivt eller delvis används tills avtalet ingås;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal, utan att konsumenten och leverantören av avbokningstjänsten behöver samlas i samma rum samtidigt.

ARTIKEL 2 – IDENTITET FÖR AVBOKNINGSTJÄNSTERN

ROI är King Group B.V. | Xpendy
Postadress: Prinsenkade 5G, 4811VB Breda
Ingen besöksadress;
För kundservice:
[email protected]
För reklam och partnerskap: [email protected]

Handelskammarens nummer: 52334538
Momsnummer: NL850399865B02

ARTIKEL 3 – TILLÄMPLIGHET

 • Dessa allmänna villkor gäller för användningen av internetplattformen xpendy.com (nedan kallad “Xpendy” eller “Leverantören av avbokningstjänsten”). De beskriver i detalj de användarfunktioner som Xpendy erbjuder och reglerar särskilt ingåendet av användaravtalet mellan konsumenten och Xpendy. Avvikande affärs- och användningsvillkor accepteras inte om inte Xpendy uttryckligen godkänner deras giltighet skriftligen.
 • Innan distansavtalet ingås ska texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer Xpendy, före distansavtalets ingående, att ange hur de allmänna villkoren kan ses på Xpendy och att de på begäran av konsumenten kommer att skickas gratis så snart som möjligt .
 • Om distansavtalet ingås elektroniskt, kan, i motsats till föregående stycke, och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektroniskt sätt på ett sådant sätt att det enkelt kan lagras av konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan distansavtalet sluts att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

ARTIKEL 4 – ERBJUDANDET

Xpendy hjälper konsumenter att snabbt och enkelt säga upp sina nuvarande avtal och abonnemang med en tredje part. Detta inkluderar till exempel långsiktiga avtalsavtal (så kallade fortlöpande skyldigheter) med tidningar och tidskrifter, energileverantörer, försäkringsbolag och hjälporganisationer. Xpendy hjälper konsumenten med den avsedda uppsägningsprocessen genom att först hitta den relevanta adressen till företaget i fråga och göra den tillgänglig för konsumenten. Konsumenten kan därefter skriva ut och skicka det förberedda avbokningsbrevet själv eller använda vår utskickstjänst i enlighet med dessa användarvillkor.
 • Om ett Erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs med villkor, kommer detta att uttryckligen anges i Erbjudandet.
 • Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av det digitala innehållet och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för en så korrekt bedömning av erbjudandet som möjligt av konsumenten. Om Xpendy använder bilder är dessa en sann framställning av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Xpendy är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 • Varje erbjudande innehåller sådan information att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

ARTIKEL 5 – AVTALET

 • Avtalet kommer att ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick som konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller villkoren för det.
 • Konsumenten accepterar Xpendys erbjudande på elektronisk väg. Xpendy bekräftar sedan mottagandet av Erkännande av Erbjudandet med hjälp av en e-postbekräftelse. Konsumenten kan använda denna bekräftelse som bevis, om det skulle vara nödvändigt – till exempel vid uttag.
 • För att säkra de uppgifter som gjorts tillgängliga under det elektroniska avtalet har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits. Dessutom finns det en säker webbmiljö. Under den elektroniska betalningen har lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits.
 • Xpendy kan – inom lagens gränser – få information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt alla fakta och faktorer som är relevanta för att distansavtalet ska ingås korrekt. Om Xpendy, baserat på denna undersökning, har goda skäl att inte ingå avtalet har det rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att fästa särskilda villkor för dess utförande.

ARTIKEL 6 – SLUTSATS AV AVTALET

Xpendy erbjuder konsumenten möjligheten att använda redan utarbetade provavbokningsbrev, till vilka konsumenten helt enkelt kan lägga till sina personuppgifter. Konsumenten kan sedan skriva ut brevet och skicka det rekommenderat till önskat företag. Konsumenten kan också använda Xpendys e -posttjänst med hjälp av en motsvarande bindande order.
Det digitala Erbjudandet som finns på webbplatsen är inte juridiskt bindande. Om konsumenten bestämmer sig för att slutföra en betald ansökan, ger den ett juridiskt bindande erbjudande om att sluta ett användaravtal. Xpendy accepterar detta erbjudande på ett bindande sätt genom att skicka motsvarande orderbekräftelse via e-post till konsumenten. Detta träder i kraft användaravtalet.
Konsumenten kan korrigera uppgifterna när som helst innan ordern skickas med hjälp av korrigeringsalternativen under beställningsprocessen.

ARTIKEL 7 – GILDIGHETS- OCH UPPSÄGNINGENS TID

Användaravtalet slutar med leverans av den beställda tjänsten (avsändande av avbokningsbrev).
Båda parter har rätt att säga upp avtalsförhållandet med omedelbar verkan av viktiga skäl. I händelse av sådan uppsägning kommer Xpendy att återbetala alla betalade belopp så snart som möjligt efter uppsägning av avtalet. Överskridande av leveranstiden kan inte leda till ytterligare skadeståndskrav.

ARTIKEL 8 – strävar efter den senaste och aktuella informationen

Xpendy strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt, exakt och aktuell information om plattformen. Om webbplatsen trots dessa ansträngningar ibland innehåller felaktig, ofullständig eller föråldrad information, åtar sig Xpendy att korrigera felaktig, ofullständig eller föråldrad information så snart som möjligt. Om konsumenten upptäcker sådan information begär Xpendy konsumenten att ange detta så att Xpendy kan tillämpa denna ändring. Xpendy kan dock inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella felaktigheter i informationen på plattformen. I synnerhet kan konsumenten inte påstå att uppsägningsbrevet är korrekt i innehåll eller form och/eller att uppsägningstiden har iakttagits.

ARTIKEL 9 – ÖVNING AV RÄTT TILL ÅTGÄRD AV KONSUMENTEN OCH KOSTNADER DÄRAV

 • Så snart som möjligt, men senast inom fjorton dagar, måste konsumenten skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och fråga om avbokningen kan avbrytas, inklusive orsaken till avbokningen. Anledningen till avbokning krävs inte enligt lag. Det är sedan upp till Xpendy, om avbokningsbrevet ännu inte har skickats, att avbryta avbokningen och meddela konsumenten om detta.
 • Om avbokningen inte längre är möjlig eftersom den redan har skickats till organisationen med post, måste Xpendy råda konsumenten att kontakta organisationen där konsumenten ursprungligen ville avboka. Ansvaret ligger då hos konsumenten.
 • Risken och bevisbördan för korrekt och aktuell utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten. Konsumenten är därför medveten om att postförsändelsen kommer att ske snabbt och att avbokningen måste meddelas så snart som möjligt.
 • Efter att konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt är Xpendy ansvarig för att ersätta de kostnader som konsumenten har – detta gäller endast de kostnader som Xpendy tar ut för avbokningen. Dessa kostnader återbetalas till konsumentens betalkonto så snart som möjligt efter avbokningen.
 • Xpendy ansvarar inte längre för annulleringen av meddelandet om det redan har skickats till den relevanta organisationen. Det slutliga ansvaret ligger alltid hos konsumenten.
 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt löses alla ytterligare avtal upp genom lag.

ARTIKEL 10 – AVGÖRELSERNA FÖR AVBOKNINGSTJÄNSTEN

 • Om Xpendy gör det möjligt för konsumenten att meddela återkallelsen elektroniskt, kommer den att skicka ett kvitto på mottagandet av denna avisering utan dröjsmål.
 • Xpendy återbetalar alla betalningar som görs av konsumenten, så snart som möjligt efter den dag då konsumenten meddelar den om uttag.
 • Xpendy använder för betalning samma betalningsmedel som konsumenten använde, såvida inte konsumenten går med på en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

ARTIKEL 11 – PRESTANDAKONTRAKT OCH YTTERLIGARE GARANTI

 • Xpendy garanterar att tjänsterna överensstämmer med Avtalet, specifikationerna som anges i Erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelserna och/eller myndighetsbestämmelser som finns på dagen för Avtalets ingående.
 • En ytterligare garanti från Xpendy begränsar aldrig de juridiska rättigheter och påståenden som konsumenten kan utöva mot Xpendy enligt avtalet om Xpendy inte har fullgjort sin del av avtalet.
 • Ytterligare garanti innebär alla åtaganden från Xpendy där de ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad konsumenten är juridiskt skyldig att göra vid underlåtenhet att fullgöra sin del av avtalet.

ARTIKEL 12 – LEVERANS OCH UTFÖRANDE

 • Avbokningstjänstleverantören kommer att vara ytterst noggrann med att ta emot förfrågan och tillhandahålla tjänsterna.
 • Tjänsterna som begärs av konsumenten är kopplade till den adress som konsumenten har gjort känt för leverantören av uppsägningstjänsten.
 • Xpendy kommer att leverera de accepterade förfrågningarna så snart som möjligt, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen dröjer kommer konsumenten att meddelas så snart som möjligt men inom två veckor efter att den skickat in begäran.
 • Efter upplösning i enlighet med föregående stycke återbetalar leverantören av avbokningstjänsten det belopp som konsumenten betalat utan dröjsmål.
 • Avbokningsbrev skickas rekommenderat via SkyNet och konsumenten får en Track & Trace -kod. Vid förlust kan konsumenten kontakta Xpendy direkt för att hitta en lösning. Om lösningen är att en förnyad ansökan kan göras kommer Xpendy att ta hand om detta.

ARTIKEL 13 – AVBOKNING

Konsumenten kan när som helst avbryta en begäran, med förbehåll för de överenskomna avbokningsreglerna. Om uppsägningen redan har skickats till leverantören kan konsumenten kontakta den berörda leverantören för att avbryta uppsägningen.

ARTIKEL 14 – BETALNING

 • Xpendy vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina onlinetransaktioner. Xpendy garanterar detta skydd genom att använda specialiserade tjänsteleverantörer, till exempel auktoriserade kreditkortsföretag och betaltjänstleverantörer.
 • Om inte annat anges i Avtalet eller ytterligare villkor måste de belopp som Konsumenten är skyldiga att betala omedelbart efter att Avtalet ingåtts.
 • Konsumenten har plikt att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsinformation som tillhandahålls eller anges till Xpendy.
 • Om konsumenten inte betalar har Xpendy rätt att helt avbryta tjänsterna tills konsumenten har betalat alla utestående belopp eller ställt motsvarande säkerhet. Xpendy har också rätt att vägra att utföra tjänsterna om det efter avtalets ingående blir uppenbart att Xpendys betalningskrav äventyras av konsumentens oförmåga att betala.

ARTIKEL 15 – ANSVARLIGHETENS ANSVARIGHETS ANSVAR

 • Krav på skadestånd mot Xpendy är uteslutna, med undantag för krav på dödsfall, personskada eller hälsoskada eller för bristande efterlevnad av väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser), samt ansvar för andra skador som beror på en avsiktlig eller grovt vårdslös överträdelse av skyldigheten av Xpendy, eller av ett juridiskt ombud eller ställföreträdande agent för Xpendy. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser vars uppfyllelse är nödvändig för att uppnå syftet med avtalet.
 • Xpendys ansvar är begränsat till det kontraktavtal som slutits mellan konsumenten och Xpendy.
 • Begränsningarna i ovanstående stycken gäller också till förmån för de juridiska företrädarna och ställföreträdarna för Xpendy, om det görs krav på dem.
 • Konsumenten befriar Xpendy från skadeståndsanspråk som tredje part kan väcka mot Xpendy på grund av kränkning av en rättighet eller bristande efterlevnad av en skyldighet av konsumenten själv, såvida den inte är ansvarig för denna överträdelse eller bristande efterlevnad. Detta inkluderar framför allt påståenden baserade på eller i samband med innehåll som konsumenten lagrar, publicerar och/eller överför i samband med Xpendy -tjänsterna.
 • Om Xpendy på sin webbplats innehåller en länk till tredje parts webbplatser, kan Xpendy inte hållas ansvarigt för innehållet eller existensen av dessa webbplatser.

ARTIKEL 16 – KLAGOMÅL

 • Xpendy har ett tillräckligt anmält klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 • Klagomål om utförandet av avtalet måste lämnas till Xpendy inom 14 dagar efter att konsumenten har upptäckt felen, fullständigt och tydligt beskrivet. Detta kan göras via e-postadressen [email protected].
 • Klagomål som skickas till Xpendy kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en avsevärt längre handläggningstid svarar Xpendy inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 • Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse inom rimlig tid eller inom 3 månader efter att klagomålet lämnades uppstår en tvist som är öppen för tvistlösningsproceduren.

ARTIKEL 17 – YTTERLIGARE BESTÄMMELSER ELLER AVSKRIVANDE

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till fara för konsumenten och måste registreras skriftligt eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

ARTIKEL 18 – XPENDY.COM

Xpendy gör allt för att säkerställa att webbplatsen alltid är tillgänglig. Underhålls-, säkerhets- eller kapacitetsfrågor som inte är Xpendys ansvar kan dock leda till kortsiktiga störningar eller tillfälliga avbrott. I detta avseende medger konsumenten att teknisk tillgänglighet inte kan garanteras kontinuerlig tillgänglighet för webbplatsen.

ARTIKEL 19 – ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Xpendy förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelserna i dem.

Xpendy ansvarar för att meddelandet skickas korrekt men ansvarar inte för ytterligare behandling av meddelandet.

Det rättsliga förhållandet mellan konsumenten och Xpendy styrs av nederländsk lag. För användare gäller detta lagval endast i den mån skyddet som erbjuds av tvingande bestämmelser i lagen i det land där användaren har sin vanliga bostad inte därmed dras tillbaka (gynnsamhetsprincipen).

Om enskilda bestämmelser i detta avtal är eller blir ogiltiga helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten för resten av avtalet.