Regulamin

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

W tym regulaminie następujące terminy mają następujące znaczenie

Oferta: Usługa anulowania oferowana przez Xpendy dla konsumenta.

Akceptacja: akceptacja umowy Xpendy, tj. konsument automatycznie zgadza się na wykonanie ostatecznego żądania – tj. konsument dokonał płatności

Zapytanie: Konsument pyta, kiedy inicjuje wypowiedzenie z Xpendy.

Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument kupuje produkty, treści cyfrowe i / lub usługi związane z umową zawieraną na odległość oraz te przedmioty, treści cyfrowe i / lub usługi od dostawcy usługi rozwiązania umowy lub od strony trzeciej na podstawie umowy między tą stroną trzecią i dostarczone do dostawcy usługi zakończenia;

Faza refleksji Okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Do widzenia: dzień kalendarzowy;

Treści cyfrowe: dane tworzone i udostępniane w formie cyfrowej;

Umowa na czas określony: umowa, która obejmuje regularne dostawy towarów, usług i / lub treści cyfrowych przez pewien okres;

Trwałe nośniki danych: Dowolne środki – w tym poczta e-mail – umożliwiające konsumentowi lub dostawcy usług odwoławczych przechowywanie informacji zaadresowanych osobiście, aby można je było wyświetlić w przyszłości lub wykorzystać przez okres dostosowany do celu jest dla kogo informacja jest przeznaczona i która umożliwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Regulamin: Akceptując wniosek konsumenta i dokonując płatności, tworzony jest elektroniczny regulamin. Konsument korzysta z usługi Xpendy;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;

Dostawca usług anulowania: znany również jako Xpendy;

Anulowanie: konsument może zrezygnować z subskrypcji Xpendy. Gdy tylko proces ten zostanie zakończony na stronie internetowej Xpendy, nastąpi wypowiedzenie. To zakończenie jest wtedy ostateczne;

Firma: Firma, której konsument ma abonament, który chce rozwiązać. Nazywany również dostawcą;

Umowa na odległość: umowa między dostawcą usługi rozwiązania umowy a usługodawcą rozwiązania umowy. Umowa jest zawierana w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i / lub usług, z wyłącznym lub wspólnym wykorzystaniem jednej lub kilku technik komunikacji na odległość;

Technologia komunikacji na odległość: medium, które można wykorzystać do zawierania umów; klient i dostawca usługi zakańczania połączeń nie muszą znajdować się w tym samym pokoju w tym samym czasie.

ARTYKUŁ 2 – TOŻSAMOŚĆ DOSTAWCY USŁUG ANULOWANIA

ROI is King Group B.V. | Xpendy
Adres pocztowy: Nieuwstraat 2, 4811WV Breda
Brak adresu odwiedzin;
Do obsługi klienta: [email protected]
Reklamy i współpraca: [email protected]

Numer CoC: 52334538
Numer identyfikacji podatkowej: NL850399865B02

ARTYKUŁ 3 – ZASTOSOWANIE

ARTYKUŁ 4 – OFERTA

Xpendy pomaga konsumentom szybko i łatwo anulować bieżące umowy i subskrypcje z podmiotem zewnętrznym. Obejmuje to długoterminowe umowy (tzw. Stałe zobowiązania) z gazetami i czasopismami, dostawcami energii, firmami ubezpieczeniowymi i organizacjami pomocowymi. Xpendy pomaga konsumentowi w planowanym procesie rozwiązania umowy, najpierw znajdując adres danej firmy i udostępniając go konsumentowi. Konsument może następnie wydrukować i wysłać utworzone przez nas pismo o wypowiedzeniu lub skorzystać z naszej usługi wysyłki zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.

ARTYKUŁ 5 – UMOWA

ARTYKUŁ 6 – ZAWARCIE UMOWY

Xpendy oferuje konsumentowi możliwość skorzystania z przykładu listów wypowiedzenia już utworzonych bezpłatnie, w których konsument może po prostu wprowadzić swoje dane osobowe. Konsument może następnie wydrukować list i wysłać listem poleconym do wybranej firmy. Konsument może również skorzystać z usługi wysyłki Xpendy, składając odpowiednie wiążące zamówienie.

Oferta cyfrowa dostępna na stronie internetowej nie jest prawnie wiążąca. Jeśli konsument zdecyduje się na wypełnienie wniosku opartego na opłatach, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy użytkowania. Xpendy akceptuje tę ofertę, wysyłając odpowiednie potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną do konsumenta. W ten sposób tworzona jest umowa użytkownika.

Konsument może poprawić wprowadzone przez siebie dane w dowolnym momencie przed wysłaniem zamówienia, korzystając z opcji korekcji podczas procesu składania zamówienia.

ARTYKUŁ 7 – WAŻNOŚĆ I ANULOWANIE

Umowa użytkowania kończy się wraz ze świadczeniem zamówionej usługi (wysłanie listu wypowiedzenia lub przesłanie potwierdzenia dostawy).

Obie strony mają prawo rozwiązać stosunek umowny z ważnej przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku takiego rozwiązania Xpendy zwróci wszystkie zapłacone kwoty tak szybko, jak to możliwe po rozwiązaniu umowy. Jeśli termin dostawy zostanie przekroczony, nie będzie żadnych dalszych roszczeń odszkodowawczych.

ARTYKUŁ 8 – ABY OTRZYMAĆ NAJNOWSZE I NAJAKTUALNIEJSZE INFORMACJE.

Xpendy stara się zawsze zapewniać dokładne i aktualne informacje na platformie. Jeśli pomimo tych starań strona internetowa czasami zawiera nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne informacje, Xpendy zobowiązuje się jak najszybciej poprawić nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne informacje. Jeśli konsument odkryje te informacje, Xpendy poprosi go o wskazanie, aby Xpendy mogła zastosować tę zmianę. Xpendy nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w informacjach na platformie. W szczególności konsument nie może dochodzić ani poprawności treści, ani formalnej skuteczności wypowiedzenia i / lub przestrzegania okresu wypowiedzenia.

ARTYKUŁ 9 – Realizacja prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty:

ARTYKUŁ 10 – OBOWIĄZKI DOSTAWCY USŁUG ANULOWANIA W PRZYPADKU ANULOWANIA

ARTYKUŁ 11 – ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I DODATKOWA GWARANCJA

ARTYKUŁ 12 – DOSTAWA I WYKONANIE

ARTYKUŁ 13 – WYCOFANIE

Konsument może wycofać wniosek w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie zostało już wysłane do dostawcy, konsument może skontaktować się z danym dostawcą, aby odwołać wypowiedzenie.

ARTYKUŁ 14 – PŁATNOŚĆ

Jeśli konsument nie zapłaci, Xpendy ma prawo zaprzestać świadczenia usługi, dopóki konsument nie zapłaci wszystkich zaległych kwot lub nie zapewni odpowiedniego zabezpieczenia. Xpendy ma również prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli po zawarciu umowy istnieje wrażenie, że roszczenie o płatność Xpendy jest zagrożone niewypłacalnością konsumenta.

ARTYKUŁ 15 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUG WYPOWIEDZENIA

ARTYKUŁ 16 – PROCEDURA REKLAMACYJNA

ARTYKUŁ 17 – DODATKOWE LUB RÓŻNE PRZEPISY

Dodatkowe lub odmienne postanowienia niniejszych ogólnych warunków nie mogą być na szkodę konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane na trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta.

ARTYKUŁ 18 – DOSTĘPNOŚĆ XPENDY.COM

Xpendy stara się zapewnić stałą dostępność strony internetowej w ramach technicznych możliwości. Problemy z utrzymaniem, bezpieczeństwem lub pojemnością, za które Xpendy nie ponosi odpowiedzialności, mogą jednak prowadzić do krótkotrwałych zakłóceń lub tymczasowych zakłóceń. W tym kontekście konsument przyjmuje do wiadomości, że technicznej dostępności strony internetowej nie można zagwarantować przez cały czas.

ARTYKUŁ 19 – ZMIANA REGULAMINU

Xpendy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i postanowień w nich zawartych w dowolnym momencie.

Xpendy zapewnia, że ​​anulowanie zostało wysłane poprawnie, ale nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przetwarzanie anulowania.

Stosunek prawny między konsumentem a Xpendy podlega prawu holenderskiemu. W przypadku użytkowników ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie usuwa ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu (zasada preferencji).

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne lub później stracą swoją skuteczność, nie wpływa to na ważność umowy.